اثبات خدا

دانــشجویی به استادش گفت :

استاد ! اگر شمــا خدا را به من نشان بدهید عبادتــش می کنم و تا وقتــی خدا را نبینم او را عبــادت نمی کنم !

استاد به انتــهای کلاس رفت و به آن دانــشجو گفت : آیا مرا می بینی ؟

دانشجو پاسخ داد : نــه استاد ! وقــتی پشت من به شما باشد مسلــما شما را نمی بینم …

اســتاد کنـــار او رفت و نــگاهی به او کــرد و گفت : تا وقتی به خدا پشت کرده باشی او را نخواهـی دیــد !

/ 1 نظر / 11 بازدید
انسان

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]